בקשה לקבלת פנסיית שאירים

פנסיית שאירים הינה תשלומים חודשיים שוטפים אשר ישולמו לשאירי עמית מבוטח מעת פטירתו בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

לאחר מותו של העמית המבוטח, הקצבה תשלום לאלמן/ה למשך כל ימי חייו/ה ולילדיו עד גיל 21 לפי שיעור הכיסוי הביטוחי אליו משתייך העמית.

במקרים מסוימים תשולם קצבה להורה נתמך ו/או לבן נבחר עם מוגבלות.

 

לטופס תביעה יש לצרף את מלוא המסמכים המפורטים בסט התביעה.

 

;