הודעות מיטב דש השתלמות- ארכיון

חוזר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף לחץ כאן.

הודעה על מיזוגי מסלולים 01/01/2016. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על מיזוגי מסלולים 15/11/2015.  לפרטים נוספים לחץ כאן.

שינוי שמות ומדיניות השקעה צפויה 15/11/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/8/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/7/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה: החברה פועלת בימים אלה לצמצום קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבניהולה בדרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים לקופת גמל מרכזית אחת שבניהולה וזאת מטעמי התייעלות תפעולית. הליך המיזוג ייעשה בהתאם להוראת סעיף 37 לחוק קופות גמל, ובהתאם לחוזר "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה". לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה: כחלק מהיערכות החברה לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 ("חוק קופות גמל") בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת , ובהתאם להוראות והנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה") פועלת החברה בימים אלה לצמצום מספר קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצויות בניהולה, באמצעות מיזוגן של קופות גמל וקרנות השתלמות מסלוליות אל קופות גמל וקרנות השתלמות אחרות מאותו הסוג, המצויות בניהול החברה , על דרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים, לפרטים נוספים לחץ כאן.


הודעה בדבר העברת ניהול קופת הגמל "תגמולים פלוס" ממיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לחברה המנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. לפרטים לחץ כאן.

החל מיום 24/4/2014 נכנסות לתוקף תקנות בדבר חשבונות בעלי יתרה נמוכה מ- 7000 ש"ח. לפרטים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג בתאריך 1/4/2014. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על שינוי שם חברה
הרינו להודיע כי עקב מיזוג חברת איפקס ניהול קופות גמל בע"מ ומיטב גמל ופנסיה בע"מ לתוך חברת דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן:"החברה"). החל מיום 17.07.2013 שונה שמה של החברה ל"מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ"

הודעה על מיזוג קופות בניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
כחלק מהיערכות החברה לכניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 ("חוק קופות גמל") בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת , ובהתאם להוראות והנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה") פועלת החברה בימים אלה לצמצום מספר קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצויות בניהולה, באמצעות מיזוגן של קופות גמל וקרנות השתלמות מסלוליות אל קופות גמל וקרנות השתלמות אחרות מאותו הסוג, המצויות בניהול החברה , על דרך של מיזוג ו/או העברת מסלולים, לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה בדבר השלמת העברת ניהול קופות הגמל של איפקס ניהול קופות גמל בע"מ ("איפקס גמל") וקופות הגמל של מיטב גמל ופנסיה בע"מ (מיטב גמל") לחברה המנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("דש גמל"), לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה על השלמת הסכם למיזוג על דרך של החלפת מניות בין דש איפקס הולדינגס בע"מ לבין בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע"מ, לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה- ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים והליך בירור זכאות וביצוע משיכת כספי קופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות מוטבים/יורשים
משרד האוצר מפתח ממשק אינטרנטי נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה לעמיתי קרנות הפנסיה שבניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת דש גמל ופנסיה בע"מ מודיעות בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הושלם ב- 01/01/2013 הליך העברת ניהול מרצון של קרנות הפנסיה אשר נוהלו ע"י חברת "מיטב גמל ופנסיה בע"מ " לניהולה של חברת "דש גמל ופנסיה בע"מ" וכן הושלם תהליך מיזוג מסלולי הקרנות.

הודעה על מיזוג קופות גמל בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
בהתאם להוראת סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 2005, הוחלט על מיזוג קופות החל מתאריך 31.12.2012. לפרטים נוספים: לחץ כאן.

הודעה על העברת ניהול מרצון ומיזוג קרנות פנסיה
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת דש גמל ופנסיה בע"מ מודיעות בזאת על כוונתן לבצע החל מיום 31/12/2012 (בכפוף לקבלת אישור אגף שוק ההון) העברת ניהול מרצון של קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת גמל ופנסיה בע"מ לידי חברת דש גמל ופנסיה בע"מ וכן על ביצוע מיזוגי מסלולים של קרנות הפנסיה. לפרטים נוספים: לחץ כאן.

הודעה על שינויי תקנונים בעקבות המיזוג
בהתאם לדרישות האוצר להלן הודעה על שינויי תקנונים. והתקנונים בעקוב אחר שינויים.

להודעה- לחץ כאן.

לשינוי תקנון השתלמות- לחץ כאן.


הודעה על העברת ניהול מרצון ומיזוג קופות
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וחברת מיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ מודיעות בזאת על כוונתן לבצע החל מיום 31/3/2012 (בכפוף לקבלת אישור אגף שוק ההון) העברת ניהול מרצון של הקופות המנוהלות על ידי חברת משען ניהול קופות גמל בע"מ לידי חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ וכן על כוונת חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ לבצע מיזוגי מסלולים של הקופות שבניהול חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ. לפרטים נוספים: לחץ כאן

הודעה לעמיתי קופות הגמל שבניהול מיטב ישיר גמל בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר מיום 10.08.2011 הושלמה ביום 31.12.2011 העברת קופות מיטב ישיר גמל בע"מ לניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בהתאם לפירוט בקישור שלהלן- לחץ כאן. 

הודעה לעמיתי קופות הגמל "וויזר" בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר מיום 31.3.2011 הושלם ביום 31.3.2011 מיזוגן של קופות "וויזר", בהתאם לפירוט בקישור שלהלן- לחץ כאן.

הודעה לעמיתי קופות הגמל בניהול מילניום גמל והשתלמות בע"מ ומיטב גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר מיום 31.3.2011 הושלם ביום 31.3.2011 העברת ניהול מרצון וכן מיזוגן של קופות "מילניום", בהתאם לפירוט בקישור שלהלן- לחץ כאן.

הודעה לעמיתי קופות הגמל "שוהם" בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת כי בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר מיום 31.3.2011 הושלם ביום 31.3.2011 מיזוגן של קופות "שוהם", בהתאם לפירוט בקישור שלהלן- לחץ כאן.

הודעה לעמיתי קופות הגמל בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ וישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ
בעקבות השלמת העיסקה בין בעלי השליטה במיטב בית השקעות בע"מ, החברה האם של מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה המנהלת מיטב"), לבין בעלי השליטה בישיר בית השקעות בע"מ, החברה האם של ישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ (להלן: "החברה המנהלת ישיר"), חתמו בעלי השליטה בחברה המנהלת מיטב ובעלי השליטה בחברה המנהלת ישיר על הסכם מיזוג. בכוונת הצדדים למזג החל מיום 30.6.2010 או במועד נדחה אחר, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, את החברה המנהלת ישיר לתוך החברה המנהלת מיטב (להלן: "מיזוג החברות המנהלות"). למידע נוסף לחץ כאן.


הודעה לעמיתי קופות ספרינט
מיטב גמל ופנסיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כדלהלן:
בימים אלה פועלת החברה להעברת קופות גמל המנוהלות בנאמנות על ידי החברה, לניהולה של חברת: "הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ("הלמן-אלדובי" או "החברה הקולטת"), וזאת על דרך של מיזוג נכסי קופות הגמל שבניהול החברה, אל קופות המצויות כיום בניהולה של הלמן-אלדובי.
למידע נוסף, לחץ כאן. 

כללי פרסום תשואה חדשים
לקוחות יקרים, מתאריך ה-1 בפברואר השנה, אסר משרד האוצר על פרסום תשואה חודשית בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפנסיה. על כן, נפרסם באתר רק תשואה ל-12 חודשים אחרונים ותשואה מתחילת השנה. לפירוט כללי הפרסום החדשים ניתן להתרשם באתר משרד האוצר: http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/2009-9-25.pdf

הודעה חשובה לעמיתי מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת כי בראשית חודש ספטמבר הושלם הליך המיזוג של מסלולי ההשקעות הבאים וכן הליך המיזוג של קופות הגמל המרכזיות לפיצויים.
לפרטים נוספים לחץ כאן.

הודעה חשובה לעמיתי מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה לבצע החל מיום 1.9.2009 (בכפוף לקבלת אישור אגף שוק ההון) מיזוג קופות הגמל המרכזיות לפיצויים וכן מיזוגי מסלולים.
לפרטים נוספים לחץ כאן.

מיזוג מיטב גמל ופנסיה בע"מ וגאון גמל בע"מ
בעלי השליטה במיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן: " החברה המנהלת מיטב") ובעלי השליטה בגאון גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת גאון") חתמו על הסכם מיזוג. בהמשך למיזוג בכוונת הצדדים למזג החל מיום 1.9.2009 או במועד נדחה אחר, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, את החברה המנהלת גאון לתוך החברה המנהלת מיטב (להלן:" מיזוג החברות המנהלות").
לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה בדבר מיזוג מיטב בית השקעות בע"מ וגאון שוקי הון בע"מ
בהתאם להוראת סעיף 318(א) לחוק החברות התשנ"ט 1999, ולהוראת תקנה 3 לתקנות החברות תש"ס 2000, החברה מודיעה בזאת כי הגישה לרשם החברות ביום 12.3.2009 הצעה למיזוג בין החברה לבין חברת גאון שוקי הון בע"מ.

תקנות הניוד
ב-1 באוקטובר 2008 נכנסו לתוקפן 'תקנות הניוד'. תקנות אלו כוללות שינויים משמעותיים הן באפשרויות החיסכון והן באלמנטים טכניים. לפרטים נוספים על תקנות הניוד לחץ כאן.

הלוואות לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
מיטב גמל ופנסיה מרחיבה את סל המוצרים, ומאפשרת לעמיתי קופות הגמל שלה לקבל הלוואות מהכספים שצברו בחשבונם בתנאים אטרקטיביים. לפרטים נוספים לחץ כאן. 


ביטוח חיים לעמיתי "מיטב תגמולים"
לעמיתי "מיטב תגמולים", על כל ארבעת מסלוליה- ניתן להצטרף לתוכנית ביטוח חיים. לפרטים לחץ כאן.

 

 

 

 

 

;