רשימת קרנות ההשתלמות של מיטב דש

קרן השתלמות מספר
קופה מדיניות
השקעה תשואה
מתחילת
השנה *
תשואה 12
חודשים** נכסים
באלפי ₪

מיטב דש השתלמות מסלול אגח ללא מניות 1240 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין

קוד קופה: 512065202-00000000000880-1240-000 0.84 -0.34 624866.087

מיטב דש השתלמות מסלול מדדי 881 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

קוד קופה: 512065202-00000000000880-0881-000 0.77 -0.82 287165.443

מיטב דש השתלמות מסלול כללי 880 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

קוד קופה: 512065202-00000000000880-0880-000

-1.07 -3.14 6081909.307

מיטב דש השתלמות מסלול שוהם כהלכה 768 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת תשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית


קוד קופה: 512065202-00000000000880-0768-000

-0.99 -4.00 82043.32

מיטב דש השתלמות מסלול מנייתי 883 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

קוד קופה: 512065202-00000000000880-0883-000 -4.39 -7.69 395353.732

מיטב דש השתלמות מסלול כספי 1370 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות


קוד קופה: 512065202-00000000000880-1370-000 0.03 0.13 70739.689

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 289 נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

קוד קופה:512065202-00000000000289-0289-000 -0.83 -3.14 181170.983

מיטב דש השתלמות מסלול אגח ממשלתי 1387 נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות


קוד קופה:512065202-00000000000880-1387-000 0.97 -0.37 382670.387

מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל 2055 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

קוד קופה:512065202-00000000000880-2055-000 -3.45 -7.76 21422.212

מיטב דש השתלמות מסלול מעל 6 שנות וותק 1353 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה

קוד קופה:512065202-00000000000880-1353-000 0.13 -1.49 2462365.736

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי 481 נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.


קוד קופה:512065202-00000000000880-0481-000
-1.21 0.00 6699.301

מיטב דש השתלמות מסלול חכם 3 עד 6 שנות וותק 554 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-20% ולא יעלה על 40% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה

קוד קופה:512065202-00000000000880-0554-000 -0.79 -2.73 9294088.975

מיטב דש השתלמות עד 25% מניות 8885 "נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג""ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני""ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג""ח להמרה, פקדונות, אג""ח של ממשלת ישראל או אג""ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג""ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג""ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין"

קוד קופה:512065202-00000000000880-8885-000 -0.07 -2.87 37362.519

מיטב השתלמות בניהול אישי 1487 בהתאם למדיניות אותה התווה העמית.

קוד קופה: 512065202-0000000001487-1487-000 0.00 0.00 426177.7

 

- התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
- אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
- שיעור עליית המדד לשנת 2015: 0.9% -.
שיעור עליית מדד בגין הממוצע לשנים 2012-2015(4 שנים אחרונות ) : 0.3%.

 

 


*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה
ועד דצמבר 2015 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12
חודשים האחרונים (לתקופה 04/2015-03/2016).

*** סך הנכסים נכון לתאריך 31/03/2016.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2015


דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2015.

למידע נוסף אודות קרנות ההשתלמות שלנו >

 

 

;