מיטב דש השתלמות בניהול אישי

מדיניות השקעה

מספר קופה: 1487

 • מידע נוסף
 • 0.31%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • --דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 24/12/2009מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • --שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • --שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • --תשואה מתחילת השנה *
 • --תשואה שנה שעברה****
 • --תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***2,329,132

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יולי, 2022 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 08/2021-07/2022).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/07/2022.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2021

דמי ניהול ממוצעים והוצאות ישירות בשנה קודמת - נכון לשנת 2021

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

;