מוצרים מובנים

מוצר מובנה (Structured Product / Note) הוא איגרת חוב המונפקת על ידי בנק, אשר ביצועיו נגזרים מביצועי נכס בסיס כלשהו (מניה / מדד מניות / מטבע / סחורה), או ממספר נכסי בסיס. הכוונה באיגרת חוב היא שהבנק, המנפיק את המוצר המובנה, מתחייב מראש לתנאי התשלום, כפי שנקבעו בתשקיף המוצר. בדומה לאיגרת חוב סטנדרטית, התחייבות זו תקפה בהנחה שהמנפיק אינו חדל פירעון. לכן, איכות הבנק המנפיק ואיתנותו הפיננסית הינם פרמטרים מרכזיים בקבלת החלטה בהשקעה במוצר מובנה.

 

מדוע להשקיע במוצרים מובנים?

היתרון העיקרי של מוצרים מובנים נעוץ בעובדה, שבכפוף לכך שהמנפיק אינו חדל פירעון, הם יכולים לספק רמת ודאות גבוהה יחסית, ביחס לתשואה שתתקבל ו/או ביחס לסיכון הכרוך בהשקעה, כאשר תנאי המוצר נקבעים מראש. יתרון נוסף הוא ביכולת להגדיר בצורה ברורה ומדויקת את פרופיל התשואה / סיכון ולהתאימו לצרכי המשקיע. לפיכך, מוצרים מובנים עשויים לספק יחס תשואה / סיכון עדיף על פני השקעות מסורתיות באג"ח ובמניות, במיוחד בתקופות של אי ודאות גבוהה ותשואות נמוכות.

 

 

המידע המפורט באתר מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותה של הקרן, אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ללא יותר מ-35 ניצעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד בקרן.

;