קרן Liquidity Capital II, L.P

קרן ליקווידיטי קפיטל הוקמה על ידי יזמים מתחום ההייטק יחד עם מיטב דש ומשלבת היכרות של עולם הטכנולוגיה עם מומחיות וניסיון רב בהשקעות. הקרן מאפשרת לחברות טכנולוגיות בארץ ובעולם פתרון למימון צמיחה באמצעות רכישת תזרים הכנסות עתידי.

קרן Liquidity Capital ll, פיתחה אלגוריתם לחיזוי ההכנסות של חברות בטווח זמן הקצר והבינוני ברמת מובהקות גבוהה ועל בסיס התחזית רוכשת הקרן את ההכנסות העתידיות של חברות.

מודל המימון, המשלב רכישת הכנסות באופן הדרגתי ומבוקר תוך חיתום ובקרה חודש אחר חודש, מאפשר לקרן לגדר את סיכוני ההשקעה.

 

 

המידע המפורט באתר מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותה של הקרן, אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ללא יותר מ-35 ניצעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד בקרן.

;