גילוי נאות

מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ומיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ(להלן: "הסוכנות") הינן סוכנויות בעלות רישיון לסוכן ביטוח תאגיד על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981.

מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ הינה בעלת רישיון בתחום הביטוח הכללי והפנסיוני ומיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה בעלת רישיון בתחום הפנסיוני בלבד.

הסוכנויות פועלות כמשווקות מוצרים פיננסים ופנסיונים על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה – 2005 ולא כיועצת פנסיונית.

הסוכנויות הינן בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ ח.צ 520043795.

להלן רשימת הגופים המוסדיים עימם עובדות הסוכנויות וקשורות עמם בהסכם למתן שירותים כנדרש על פי דין:

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

בעבור שיווק המוצרים הפנסיונים של הגופים לעיל הסוכנויות מתוגמלות על ידי אותם גופים מוסדיים והן עשויות להעדיף את מוצריהם הפנסיונים.


מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475
bit-service@meitavdash.co.il

שעות פעילות המוקד: ימים א-ה 09:00-15:00


;