נציג פניות הציבור לתחום קרנות הנאמנות

הממונה על פניות הציבור

שם: עו"ד צחי פייס

דוא"ל: Pniyot@meitav.co.il

טלפון: 03-7904450; פקס: 03-5169001

מענה אלקטרוני זמין בכל עת

כתובת ליצירת קשר:  דרך ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון, קומה 26, בני ברק.

אתר האינטרנט של מנהל הקרן: https://www. meitavdash.co.il

מידע בו יכול להיעזר הפונה לצורך הגשת פנייתו:

  • מידע כללי בנוגע לקרנות שבניהול מנהל הקרן ניתן למצוא באתר האינטרנט של מנהל הקרן.
  • דיווחים מיידיים ניתן למצוא באתר מגנ"א בכתובת הבאה: http://www.magna.isa.gov.il.
  • לוח הזמנים במסגרתו מתקיים התהליך- אישור קבלת פנייה יישלח לפונה תוך 7 ימי עסקים. מכתב תגובה יישלח לפונה תוך 21 ימי עסקים.  במקרים מיוחדים ובאישור הגורמים המוסמכים במנהל הקרן   לאשר את הארכת מועד מתן המענה.
  • מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הקרן.

 

המידע והמסמכים הנדרשים לשם בירור פניה:

להלן הפרטים והמסמכים שעל הפונה לצרף לפנייתו:

  • שם פרטי ושם משפחה.
  • פרטי התקשרות תקינים (כתובת תקינה למשלוח דואר, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני);
  • אישור מאת בנק/חבר בורסה בדבר החזקת יחידות בקרנות הנאמנות שבניהול החברה אליהן מתייחסת הפנייה.

מערכת הכללים של מנהל הקרן לעניין טיפול בפניות הציבור

נושאי הפניה שיטופלו על ידי החברה

  • הציבור מוזמן לפנות אל הממונה בכל נושא הקשור עם קרנות הנאמנות שבניהולו של מנהל הקרן לרבות בבקשות לקבלת מידע או הסבר וכן במקרים של תלונות ביחס לאופן פעילותו ו/או התנהלותו של מנהל הקרן.
  • פניות בעניינים התלויים ועומדים בערכאות שיפוטיות ו/או מנהליות כמו גם פניות בנושאים המוגדרים על ידי מנהל הקרן  כ"סוד מסחרי" (כהגדרת מונח זה בהוראות הדין), לא ייענו לגופו של עניין אולם לפונה תימסר תשובה על כך. במקרים כאמור יימסר עדכון לנאמן הקרן תוך תיאום עם מנכ"ל מנהל הקרן.  
  • פניות בנושאים שחלה על מנהל הקרן חובת איסור פרסום ו/או מתן מידע  - מכוח צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת (לרבות מסירת מידע שמסירתו אסורה בהוראות הדין וכדומה), לא ייענו לגופו של עניין, אף בכפוף לכל דין, תימסר לפונה תשובה המאשרת את קבלת הפניה. 

 

 

לוחות זמנים

טבלת מועדים לטיפול בפניות ציבור

הפעולה

המועד להשלמה

מסירת הודעה על קבלת הפניה

7 ימי עסקים

מסירת דרישה לקבלת מידע נוסף או מסמכים משלימים

14  ימי עסקים

מענה לפניות לאחר קבלת מידע נוסף ו/או מסמכים משלימים

10 ימי עסקים ממועד קבלת המידע הנוסף ו/או המסמכים המשלימים

מענה בכתב לפניית ציבור

21 ימי עסקים

 

 

 

 

 

;