הבהרות משפטיות

תכלית תעודות סל בע"מ ו/או תכלית מורכבות בע"מ ו/או תכלית גלובל בע"מ ו/או תכלית דולר עולמי בע"מ ו/או תכלית מטבעות בע"מ ו/או תכלית פקדונות ו/או תכלית אינדקס סל בע"מ ו/או חברות קשורות ו/או חברות הבנות שלה ו/או בעלי עניין בהם (כל אחת מהחברות הנ"ל, להלן: "תכלית") עשויות להחזיק עבור עצמן ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים. להבהרות נוספות >

א. כל מידע באתר בעניין תעודות סל אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם.

ב. רכישת תעודות הסל  תיעשה על פי תשקיפים שבתוקף, דו"חות הצעת מדף ודו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע. התשקיפים, דו"חות הצעת מדף ודיווחים מיידים כאמור ורק הם מהווים את המסמכים המחייבים והבלעדיים.

ג. תכלית תעודות סל בע"מ ו/או תכלית מורכבות בע"מ ו/או תכלית גלובל בע"מ ו/או תכלית דולר עולמי בע"מ ו/או תכלית מטבעות בע"מ ו/או תכלית פקדונות ו/או תכלית אינדקס סל בע"מ ו/או חברות קשורות ו/או חברות הבנות שלה ו/או בעלי עניין בהם (כל אחת מהחברות הנ"ל, להלן: "תכלית") עשויות להחזיק עבור עצמן ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

;