קשרי משקיעים - דוחות כספיים

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2021

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2021

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2021

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2021

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2020

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2020

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2020

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2020

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2019

מצגת משקיעים רבעון 4, 2021

מצגת משקיעים רבעון 3, 2021

מצגת משקיעים רבעון 2, 2021

מצגת משקיעים רבעון 1, 2021 

מצגת משקיעים רבעון 4, 2020

מצגת משקיעים רבעון 3, 2020

מצגת משקיעים רבעון 2, 2020

מצגת משקיעים רבעון 1, 2020

מצגת משקיעים רבעון 4, 2019

Investors Relations

Investors Presentation, Quarter 4, 2021

Investors Presentation, Quarter 3, 2021

Investors Presentation, Quarter 2, 2021

Investors Presentation, Quarter 1, 2021

Investors Presentation, Quarter 4, 2020

Investors Presentation, Quarter 3, 2020

 Investors Presentation, Quarter 2, 2020

 Investors Presentation, Quarter 1, 2020

 

;