תנאי פעילות פייסבוק: רוצים לזכות בבילוי משפחתי בחדר בריחה במתנה?

החברה המנהלת מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "המפרסם" ואו "החברה"). מי שרשאי להשתתף בפעילות הינו אדם שמלאו לו 18 שנים וכשר לבצע פעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962). עובדי חברת מיטב דש השקעות בע"מ וחברות קשורות לה ובני משפחותיהם (מקרבה ראשונה) אינם רשאים להשתתף בפעילות.

בפעילות יבחר/תבחר זוכה 1 שיזכה/תזכה בפרס 1. הבחירה בזוכה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפרסם. תקופת הפעילות הינה החל מיום 6.8.18 ועד ליום 20.8.18. מובהר בזאת, כי המפרסם יהיה רשאי לסיים ו/או להאריך את מועד הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
שם הזוכה יפורסם בפוסט בדף הפייסבוק של החברה. כמו כן, הזוכה יקבל הודעה באמצעות מסרון (SMS) או באמצעות דואר אלקטרוני.

הפרס הינו בילוי משפחתי ברשת חדרי בריחה הכולל כרטיס משפחתי ל 2 מבוגרים + 2 ילדים. הפרס יתקבל בצורה של קופון חד ערכי שישלח לזוכה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה ו/או המרה לא בכסף ולא בשווה כסף. יובהר בזאת, כי פרט לאספקת הפרס לזוכה, החברה לא תישא בכל אחריות שהיא ובין היתר באחריות למימוש ו/או שימוש בפרס שיימסר לזוכה והאחריות ו/או השירות לפרס תהיה בכפוף לתנאים ו/או לאחריות המקובלת של ספקית הפרס. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר החברה, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

;