דאבל צ'ק - תנאי שימוש

מיטב דש השקעות בע"מ ומיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (ביחד ולחוד: "מיטב דש") מציעות מידע אשר מקורו במסלקה הפנסיונית באמצעות שירות דיגיטלי ("המידע" או "השירות") וזאת באמצעות אתר האינטרנט "דאבל צ'ק" https://doublecheck.meitavdash.co.il("האתר") עבור כל מי שיוצר קשר לקבלת שירות באתר ("המשתמש") בכפוף להבהרות ולתנאים הבאים:

 

 1. "דאבל צ'ק" הנה מערכת אינטרנטית המאפשרת למשתמש לצפות במידע על המוצרים הפנסיונים המרכיבים את החיסכון הפנסיוני של המשתמש. שירות איסוף המידע נעשה על ידי מיטב דש, באמצעות פניה למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית המופעלת בפיקוח משרד האוצר.
 2. יש לעיין בתנאי השימוש בקפידה. מובהר כי השימוש באתר מהווה הסכמה חד משמעית לכל תנאי השימוש המופיעים להלן וכל משתמש כאמור נחשב כנותן הסכמתו לתנאים אלו וכחייב לעמוד בהם, אלמלא הודיע למיטב דש מפורשות ובכתב על אי הסכמתו לתנאי מתנאי השימוש.
 3. מערכת דאבל צ'ק מסייעת באיסוף ומסירת מידע שעל בסיסו יסופקו הצעות לשיפור תנאי החיסכון, ללא כל תמורה. כל הצעה מתבססת על מידע אשר מקורו במסלקה הפנסיונית ובמידע הנמסר על-ידי הגופים המוסדיים, אשר למיטב דש אין כל אחריות ו/או שליטה ו/או ודאות לגבי מהימנותו ולשלמותו של המידע. כל הצעה מתבססת על המידע המתקבל מהמסלקה הפנסיונית והגופים המוסדיים, תוך הנחה כי מדובר במלוא המידע הנדרש. אין בשימוש במערכת ו/או במתן הצעה משום התחייבות להשגת תוצאה מכל סוג שהוא בקשר עם פעולה של משתמש בהתאם להצעה שניתנה באמצעות המערכת.
 4. בעצם השימוש במערכת ובאתר, מסכים הלקוח לכל תנאי השימוש של האתר והמערכת המצויים באתר.
 5. הסיסמה שניתנת למשתמש לצורך הגישה למערכת הינם לשימושו האישי בלבד, וחל על המשתמש איסור מוחלט להעבירו לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב של מיטב דש. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת הסיסמה בסוד וכן המשתמש מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה על ידי גורם בלתי מורשה.
 6. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובתכניה למטרות שלא לשמן נועדה המערכת, מטרות האסורות על פי תנאי השימוש במערכת ולמטרות בלתי חוקיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובתכניה, להעלות למערכת, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר.
 7. יודגש, כי מיטב דש תהייה רשאית לפנות אל המשתמש על בסיס המידע שמסר לצורך עדכון על שהתקבל מידע מהמסלקה וכן לאחר אישור לקביעת פגישה
 8. המשתמש מסכים כי מיטב דש תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהמשתמש הזין לצורך קבלת קוד אימות מהמסלקה, לצורך קבלת המידע אודות המשתמש מהמסלקה.
 9. המשתמש מסכים כי מיטב דש תקבל מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבור המשתמש ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני) באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון של המשתמש במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
 10. על המשתמש לשים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול, קיימים משתנים נוספים אשר על המשתמש לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני (אחד או יותר) מהמוצרים הפנסיונים המנוהלים עבור המשתמש ו/או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועל המשתמש לשקול היטב את משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך. לפיכך, אין להסתמך על המידע המופיע במערכת ו/או לפעול על בסיסו בלבד. מיטב דש לא תהיינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. המשתמש מסכים במפורש ליטול על עצמו את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידו בהסתמך על מידע המופיע במערכת, לרבות מידע בקשר עם דמי ניהול והמשתמש פוטר בזה את מיטב דש מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.
 11. המשתמש מתחייב לשפות את מיטב דש בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.
 12. מיטב דש רשאית למנוע לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת גישת משתמש שפעל בניגוד לתנאי השימוש במערכת למערכת. בנוסף, מיטב דש רשאית להפסיק את מתן השירותים ולבטל את הרשאת הגישה שניתנה למשתמש למערכת לפי שיקול דעתה, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 13. מיטב דש, עובדיה, מנהליה ובעלי המניות שלה וכן חברות בנות ו/או קשורות אליה, עוסקות בין היתר, בניהול השקעות עבור אחרים וכן עבור עצמה ("נוסטרו"), במישרין ובעקיפין, באמצעות ניהול קרנות נאמנות, ניהול תעודות סל, נהול תיקי השקעות ו/או נהול מוצרים פנסיוניים שונים, ולשם כך היא פועלת, בין היתר, בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שיכול ויוצעו למשתמש. מנהלי ההשקעות במיטב  דש עשויים לפעול בניירות הערך והנכסים הפיננסיים, בקניה או במכירה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, לחשבונות מיטב דש ו/או לחשבונות המנוהלים על-ידה, לרבות חשבונות קרנות נאמנות ו/או מוצרים פנסיוניים. בעקבות תיקוני חקיקה, לרבות החוק להגברת התחרות ולצמצום הרכוזיות וניגוד הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה) התשס"ה - 2005, וכן חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (עסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005, ובשל העובדה שקבוצת מיטב דש עוסקת בניהול קרנות נאמנות, ניהול תעודות סל וכן בניהול מוצרים פנסיוניים שונים, מוגדרת מיטב דש כמשווקת השקעות ו/או משווקת פנסיונית, לפי העניין, אשר קשורה בזיקה לחברות המנהלות מכשירים פיננסיים ו/או מוצרים פנסיוניים.
 14. אין במידע המוצג באתר ו/או במערכת כדי להוות ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.
 15. אין בהצגת מידע באתר כאמור בכדי להטיל אחריות כלשהיא על מיטב דש להמשיך ולספק את המידע בהמשך או לעדכנו.
 16. כל מידע באתר ו/או במערכת בעניין קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או קופות מרכזיות לפיצויים ("הקופות") אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או הפקדה בקופות ו/או העברת קופות אחרות לניהול מיטב דש. מיטב  דש גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בניהול הקופות ויש לה עניין אישי בפרסום המידע.
 17. כל מידע באתר ו/או במערכת בעניין קרנות פנסיה ("הקרנות") אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או הפקדה בקרנות ו/או העברת קרנות אחרות לניהול מיטב דש. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בניהול הקרנות ויש לה עניין אישי בפרסום המידע. 
 18. המידע באתר עשוי להיות מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים ישראליים ואחרים. יצויין כי זכויות היוצרים באתר, כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, הינם רכושה הבלעדי של מיטב דש. אסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלקו, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מיטב דש.
 19. השירות מוצע למשתמש כפי שהוא "AS IS" שכן המידע המוצג במערכת מתקבל מגופים מוסדיים שונים באמצעות המסלקה, ולא ניבדק באופן עצמאי על ידי מיטב דש, ועל כן אין מיטב דש יכולה להבטיח את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע ויתכן שבמידע המוצג במערכת נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. מיטב דש אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת השירות.
 20. מיטב דש לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות. כמו כן, מיטב דש לא תישא בכל נזק שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה, אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המערכת.
 21. המשתמש הינו האחראי היחיד לכל תוצאות שימוש בלתי מורשה בכל אמצעי אבטחת מידע אשר סופק לו על ידי האתר. על כן, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור בסודיות על אמצעי אבטחת המידע כאמור ולמנוע שימוש בלתי מורשה בהם.
 22. מיטב לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות אשר מוצעות באתר ו/או במערכת.
 23. בעצם השימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר עשוי יהיה להישמר במאגרי מידע של מיטב דש ולשמש לצורך התאמת המידע באתר ספציפית למשתמש וכן לצורך החלטה בדבר מתן שירותים למשתמש בעתיד על ידי מיטב דש.
 24. מיטב דש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות השימוש באתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא שתנתן על כך הודעה מפורשת מראש או לאחר מעשה, ולמשתמש לא תהא זכות תביעה ו/או דרישה נגד מיטב בשל כך. בכל מקום בו מופיע השם מיטב דש יש לראותו ככולל את עובדי מיטב ודש כן החברות הבנות והקשורות שלה וכן חברות אחרות בשליטת בעלי השליטה במיטב דש הכל לרבות, מנהליהן, בעלי המניות בהן ועובדיהן.
 25. על השימוש באתר ובשירות חלים דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשירות והשימוש בו.
 26. השירות אינו מוצע במידה ואינו מותר על פי דין המקום של המשתמש.
 27. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

 

;